Wuběr rěčow:

Naše towarstwo

Dnja 15.12.1995 zeńdźe so w kulturnej rumnosći "Při žabje" cyła črjoda wobydlerjow z Miłoćic a Wěteńcy. To bě tehdy tón čas, jako wojowachmy wutrajnje přećiwo znowawotewrjenju pěskoweje jamy, chcychmy po přewróće kapałku twarić, z lěta 1993 stajachmy zaso meju při wjesnym haće a swjećachmy zhromadnje kermušu z rejemi na žurli CSB. K wólbnej zhromadźiznje bě 33 ludźi přišło, z toho zastupichu na samsnym wječorju 29ćo do noweho towarstwa z mjenom "Miłočanska žaba z.t." Někotři su mjeztym zaso wustupili, druzy zastupili. Dźensa -2023 - ma towarstwo 75 čłonow a je aktiwny cyłk we wsy, wobohaća wjesne žiwjenje!

aktualne (z lěta 2022)

předsyda: Marko Kowar
zastupjer: Darius Budar
pokładnik: Henry Budar
zapisowarka: Kornelia Kurjatowa
zjawnostne dźěło: Martina Wjeselina
přisydnica: Hanka Šwjedźina
přisydnik: André Bulank
přisydnik: Pětr Bobka

1995

předsyda: Marko Kowar
zastupjer: Fred Walter
pokładnica: Monika Bulankowa
zapisowarka: Borbara Čornakowa (Kilankec)

1. Bratřa, sotry pójće k nam, do našeje žaby!
Zrudnje je, hdyž kóždy sam, zdalujće so zwady!

2. Naše wjesne towarstwo, Miłočanska žaba;
za domiznu hori so, na přećelstwo hlada.

3. Naša žaba z kamjenja, we lěsu přec koka.
Žabki rady pućuja, po Čěskej a doma.

Refrain:
"We wjesce, žiwjenje, leži nam na wutrobje.
Tak rjechtanje, wšudźe słyšeć je!”

melodija: juhosłowjanska
tekst: Bernadet Kowarjowa a Hanka Šwjedźina w juliju 2008

Lětne rozprawy

§ 1 - Mjeno a sydło towarstwa
1. Towarstwo ma mjeno " Steinerner Frosch Miltitz e.V. - Miłočanska žaba z.t." ( tu stajnje towarstwo rěkany), ma swoje sydło w Miłoćicach, w Njebjelčanskej gmejnje.
Je zapisane do towarstwoweho registra pola hamtskeho sudnistwa w Kamjencu pod VR 331.

2. Hospodarske lěto je kalendarske lěto.

§ 2 - Zaměr
1. Towarstwo ma zaměr, spěchować, zachować, hajić a škitać wjesne žiwjenje, kotrež serbscy a němscy wobydlerjo gmejny, wosebje w Miłoćicach a Wěteńcy postajeja. Předewšěm to nastupa hladanje domizny a jeje tradicijow, wašnja a serbsku rěč. Towarstwo so wosebje wo wzajomnosć serbskich a němskich wobydlerjow we wšěch naležnosćach stara.

2. Towarstwo móže tež dobrowólne komunalne nadawki přewzać. W towarstwje móžeja so wutworić sparty, kotrež maja wosebite nadawki a zaměry w zmysle wotstawka 1, sada 1 a/abo wěstu skupinu zastupuja kaž na přikład:

  • škit před katastrofami
  • wohnjowu woboru
  • młodźinu
  • młode swójby
  • senjorow

3. Zaměr wustawkow so zwoprawdźa předewšěm z tym, zo so:

  • haja tradicionelne wašnja a nałožki (spěw, reje, narodne drasty),
  • přewjedu zarjadowanja za dźěći, młodostnych, swójby a rentnarjow, přewjedu zarjadowanja za kubłanje a ludowe kubłanje,
  • hladaja a zdźerža pomniki a kulturne hódnoty,
  • hladaja a tworja přirodoškitne pasma,
  • stworja a hladaja pomniki za we wójnje padnjenych.

4. Towarstwo ma bjezwuwzačnje a bjezposrědnje powšitkownowužitne zaměry w zmysle wotstawka "dawkospěchowane zaměry wotedawanskeho porjada. Towarstwo njesebičnje skutkuje. Nima w prěnim rjedźe swoje hospodarske zaměry. Jeho wotrjady, srědki a eventualne dobytki so wudawaja jenož wustawkam wotpowědnym zaměram. Čłonojo njedóstawaja popłaty ze srědkow towarstwa. Towarstwo njesmě žanym wosobam zarunać wudawki, kotrež zaměram towarstwa njewotpowěduja a tež nic nadměrne popłaty.

§ 3 - Čłonstwo
1. Kóžda dorosćena přirodna wosoba abo juristiska wosoba , kotraž připóznawa zaměry a nadawki towarstwa a za jich realizowanje skutkuje, móže so stać z čłonom.

2. Přizjewić swój wotpohlad přistupa ma so stać pisomnje pola předsydstwa towarstwa, kotrež wo próstwje rozsudźi. Rozsud dóstanje próstwustajer pisomnje.

3. Pasiwne čłonstwo z płaćenjom lětneho přinoška abo druhich běžnych płaćenjow je móžne. Wo tajkich próstwach rozsudźi předsydstwo.

4. Čłonstwo so skónči ze smjerću, wustupom abo wuzamknjenjom.

5. Wustup ma so pisomnje podać předsydstwu towarstwa.

6. Z wobzamknjenjom předsydstwa towarstwa móže so čłon wuzamknyć, hdyž nahladnosći towarstwa škodźi, so hrubje přeńdźe přećiwo zaměram abo wustawkam towarstwa. Potrjecheny ma prawo słyšenja. Rozsud předsydstwa ma so potrjechenemu pisomnje podać.

7. Přećiwo swojemu wuzamknjenju móže potrjecheny w běhu měsaca po tym, zo je dóstał pisomnje rozsud, zapodać pohoršk. Tutón ma być pisomny a so podać předsydstwu. Sćěhowaca porjadna sobustawska zhromadźizna towarstwa doskónčnje rozsudźi. W mjezyčasu čłonstwo wotpočuje.

§ 4 - Prawa a winowatosće čłonow
1. Kóždy čłon (přirodny abo juristiski) ma městno a hłós w sobustawskej zhromadźiznje. Wón ma prawo na demokratiskim sobuskutkowanju w towarstwowym žiwjenju.

2. Lětny čłonski přinošk postaji sobustawska zhromadźizna. W padach socialneje portrjeby rozsudźi předsydstwo wo wysokosći přinoška.

§ 5 - Organy towarstwa
1. Organaj towarstwa stej předsydstwo a sobustawska zhromadźizna.

2. Předsydstwo tworja znajmjeńša třo čłonojo (předsyda/ka, zapisowar/ka a pokładnik/ca) abo přidatnje wot kóždeje sparty po §2 wotst. 2 jedyn zastupjer.

3. Předsydstwo nawjeduje běžne dźěło towarstwa.

4. Předsydstwo wudźěła sej wobchodny porjad. Wobzamkuje z jednorej wjetšinu. Je wobzamknjenjakmane, hdyž stej znajmjeńša dwě třećinje předsydstwa přitomnej.

5. W prawniskim wobchadźe zastupuje towarstwo předsyda abo jeho zastupjer z dalšim čłonom předsydstwa.

6. Čłonojo předsydstwa towarstwa wola so na štyri lěta z jednorej wjetšinu na sobustawskej zhromadźiznje. Jich zastojnski čas kónči so ze zapisanjom noweho předsydstwa do towarstwoweho registra.

7. Kóžde lěto wotměwa so znajmjeńša jedna sobustawska zhromadźizna. Předsyda, w padźe jeho zadźěwanja zastupjer, zwoła ju znajmjeńša štyri njedźele do toho z podaćom dnjoweho porjada. Přeprošenje so pisomne kóždemu čłonej dawa, abo wozjewi so w hamtskim łopjenu gmejny Njebjelčicy.

8. Sobustawska zhromadźizna přijima dźěłowu rozprawu a rozprawu pokładnika a wobzamknje wo wuswobodźenju předsydstwa. Wona postaji lětny sobustawski přinošk.

9. Sobustawska zhromadźizna rozsudźi z wjetšinu hłosow přitomnych čłonow. Wobzamknjenja wo změny wustawkow abo wo rozpušćenju towarstwa trjebatej  přihłosowanje třoch štwórćinow přitomnych.

10. Wo sobustawskej zhromadźiznje ma so zhotowić protokol. Tón podpisataj nawoda zhromadźizny a zapisowar.

§ 6 - Rewizijna komisija
Rewizijnu komisiju tworitaj dwaj čłonaj towarstwa, kotrajž njepřisłušetaj předsydstwu. Wona kontroluje finančne dźěło předsydstwa.

§ 7 - Financowanje
Towarstwo financuje so přez přinoški, dochody ze zarjadowanjow kaž tež dary abo přiražki.

§ 8 - Rozpušćenje towarstwa
1. Za rozpušćenje towarstwa je sobustawska zhromadźizna jenož wobzamknjenjakmana, hdyž stej 2/3 čłonow přitomnej abo zastupjenej. Njeje-li zhromadźizna wobzamknjenjakmana, potom dyrbi předsyda w běhu 6 měsacow nowu zwołać. Tale je njehladajo na ličbu přitomnych čłonow wobzamknjenjakmana.

2. Při rozpušćenju towarstwa připadnje zamóženje towarstwa powšitkownowužitnemu towarstwu, kotrež ma samsnopołožene zaměry po § 2 tutych wustawkow. Njeje-li tajkeho, připadnje zamóženje zjawnoprawniskej korporaciji z postajenjom wužiwanja w zmysle tychle wustawkow.

3. Žadanja čłonow spadnu z rozpušćenjom towarstwa.

§ 9
1. Wustawki předleža jenake w serbskej a němskej rěči.

2. Wustawki płaća na dnju wobzamknjenja, stare wustawki z tym wjace njepłaća.

Miłoćicy, dnja 02.12.2005

Adresa / Anschrift

Miłočanska žaba z.t. / Steinerner Frosch Miltitz e.V.
Wjesna dróha 3 / Dorfstraße 3
01920 Miłoćicy / Miltitz
Internet: https://žaba.de / https://frosch-ev.de

Kontakt

Telefon: 035796 96563
E-Mail: info[at]žaba.de
E-Mail: info[at]frosch-ev.de

Naše zaměry / Unsere Ziele

Za wjes, zhromadnosć a serbstwo.
Für Dorf, Gemeinschaft, Sprache, Kultur und Brauchtum.